شنیسل مرغ

مرغ کامل گرم
فروردین ۶, ۱۳۹۹

Raw chicken breasts on wooden cutting board.

سنیشل گرم

شینسل معمولی-ممتاز-با کتف - با کتف و بال
بسته بندی:فله
وزن:14 کیلوگرم
کد پروانه بهربرداری:341919
تاریخ انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری:0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید:تاریخ روز