مرغ کامل منجمد

مرغ کامل منجمد


شامل:
اکبر جوجه(600/700-800-900/1000-1100)کیلوگرم
مرغ سایز(1200-1700)کیلوگرم
مرغ سایز(1800 -2000)کیلوگرم
مرغ سایز(2100-2400)کیلوگرم
مرغ سایز(2500-3100)کیلوگرم
تاریخ انقضا:یکسال پس از تولید
شرایط نگهداری : 18 درجه سانتی گراد
کد محصول:169701