محصولات گرم

کتف و بال گرم


بسته بندی:فله
وزن:14 کیلوگرم
کد پروانه بهربرداری:341919
تاریخ انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری:0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید:تاریخ روز

فیله گرم


بسته بندی:فله
تعداد در هر نایلون:20 عدد
وزن:13 کیلوگرم
کد پروانه تولید:231919
تاریخ انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری : 0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید:تاریخ روز

ران سایز گرم


بسته بندی:فله
تعداد در هر نایلون:20 عدد
وزن:8 کیلوگرم
کد پروانه تولید:231919
تاریخ انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری :0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید:تاریخ روز

شنیسل گرم

شنیسل معمولی-ممتاز-با کتف - با کتف و بال
بسته بندی:فله
وزن:14 کیلوگرم
کد پروانه بهربرداری:341919
تاریخ انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری:0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید:تاریخ روز

مرغ کامل گوشتی

مرغ کامل گوشتی در وزن 900 گرم تا 3 کیلوگرم
شماره پروانه بهربرداری:231919
انقضا:72 ساعت پس از کشتار
شرایط نگهداری:0 تا 4 درجه سانتی گراد
تاریخ تولید : تاریخ روز