محصولات منجمد

مرغ کامل منجمد


شامل:
اکبر جوجه(600/700-800-900/1000-1100)کیلوگرم
مرغ سایز(1200-1700)کیلوگرم
مرغ سایز(1800 -2000)کیلوگرم
مرغ سایز(2100-2400)کیلوگرم
مرغ سایز(2500-3100)کیلوگرم
تاریخ انقضا:یکسال پس از تولید
شرایط نگهداری : 18 درجه سانتی گراد
کد محصول:169701

ران سایز منجمدبسته بندی:کارتنی
وزن هر کارتن : 14 کیلوگرم
تعداد در کارتن:36 عدد(دو ردیف 18 تایی)
تاریخ انقضا:9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری : 18- درجه سانتی گراد
کد محصول:161014
کد پروانه بهره برداری:231919
کد پروانه تولید:231004
توضیحات:چیدمان شده، بدون رطوبت

ران درشت منجمدبسته بندی : کارتنی
وزن هر کارتن:17 کیلوگرم
تعداد در هرکارتن : 36 عدد(دو ردیف 18 تایی)
کد محصول:161014
کد پروانه بهربردری:231919
کد پروانه تولید:231004
توضیحات : چیدمان شده،بدون رطوبت

کتف و بال سه تیکه منجمدکتف و بال سه تیکه منجمد
بسته بندی:کارنتی
وزن هر کارتن 14 گرم
تارخ انقضا:9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری :18- درجه سانتی گراد
کد محصول:161109
کد پروانه بهره برداری
چیدمان شده،بدون رطوبت

فیله منجمدبسته بندی : کارتنی
وزن هر کارتن 14 کیلوگرم
تاریخ انقضاء : 9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری 18 درجه سانتی گراد
کد محصول:161022
کد پروانه بهربرداری:231919
کد پروانه تولید:231004 توضیحات :چیدمان شده بدون رطوبت

شنیسل منجمدشینسل معمولی-شینسل ممتاز-شینسل با بال-شینسل با کتف و بال
بسته بندی:کارتنی
وزن هر کارتن:14 کیلوگرم
تاریخ انقضا:9 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری : 18 درجه سانتی گراد
کد محصول:161071
کد پروانه بهربرداری:231919
کدپروانه تولید:231004
توضیحات:چیدمان شده بدون رطوبت