سایر محصولات منجمدجگر مرغ منجمد


بسته بندی:ظرفی
وزن : 300 و 700 گرمی
تاريخ انقضاء: 3 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری 18- درجه سانتیگراد
كد محصول: 201001


دل مرغ منجمد


بسته بندی:ظرفی
وزن : 300 و 700 گرمی
تاريخ انقضاء: 3 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری: 18- درجه سانتیگراد
كد محصول: 201002


سنگدان مرغ منجمد


بسته بندی:شمش
وزن : دو تا شمش 10 کیلویی
تاريخ انقضاء: 3 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری: 18- درجه سانتیگراد
كد محصول: 201004

خرده گوشت منجمد


بسته بندی:کارتنی
وزن :هر کارتن 15 کیلوگرم
تاریخ انقضا:9 ماه پس از تولید
کد محصول:161020

پای مرغ گرم و منجمد


بسته بندی:ظرفی
وزن :400 گرمی