ران درشت منجمد


بسته بندی : کارتنی
وزن هر کارتن:17 کیلوگرم
تعداد در هرکارتن : 36 عدد(دو ردیف 18 تایی)
کد محصول:161014
کد پروانه بهربردری:231919
کد پروانه تولید:231004
توضیحات : چیدمان شده،بدون رطوبت